Sunday, May 26, 2024

ГЕМА ПЛАСТ - ЦТС како една од петте поголеми понудувачи на Кап по Кап системот за наводнување, нуди доверлив и сигурен избор на производ на полето на земјоделието и агрокултурата.

Технички карактеристики

Цревото се произведува во дијаметар од 16 м и 20 мм, со вградени капалки од 2 л/час и 6 л/час и во двата дијаметра. Капалките се вградени во внатрешниот ѕид на цревото. Растојанието помеѓу капаликте варира, во зависност од барањето и потребите на клиентите.