Friday, June 21, 2024

Цевките за гас се произведуваат од тврд полиетилен (HDPE) втора генерација, и се користат за подземна мрежа за пренос на природен гас.
Се происведуваат и се контролираат согласно промероците ISO 443, **DIN 8074/75-1999