Friday, June 21, 2024

Article Index

Компанијата "Гема Пласт - ЦТС" работи во индустрискиот дел на општина Гевгелија, Македонија. Седиштето на компанијата е лоцирано во индустрискиот дел на општина Гевгелија, сопствен посед од 3000 m2 од кои 1500 m2 се згради кои вклучуваат канцеларии, производствени капацитети и складишта.

Гема Пласт - ЦТС последниве години достигна значајни позиции на македонскиот пазар. Успехот на компанијата епоттикант со нагорниот курс и зголемувањето на пазарниот сектор во македонската индустрија и е базиран на посветеноста на компанијата на висок квалитет на своите прозводи и услуги, брза и навремена услуга на сите клиенти, почитување и заштита на животната околина како и истражување на нови и подобри квалитетни производи...

Прочитај повеќe

Партнери